Sự kiện CEO Archives - CEOS

1900636812

Sự kiện CEO

Tập đoàn CEO tiếp tục ủng hộ quỹ vaccine quốc gia 10 tỷ đồng phòng chống Covid-19

𝘈̉𝘯𝘩: 𝘗𝘩𝘰́ 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘵𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘓𝘦̂ 𝘛𝘪𝘦̂́𝘯 𝘊𝘩𝘢̂𝘶 (𝘣𝘦̂𝘯 𝘱𝘩𝘢̉𝘪) đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘜̉𝘺 𝘣𝘢𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘔𝘛𝘛𝘘 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘶̉𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂

Xem chi tiết

Chat